S T A T U T

Stowarzyszenia Kulturalnego   TANECZNIK

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE  KULTURALNE  TANECZNIK

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

może  używać skrótów nazwy Stowarzyszenie TANECZNIK lub SK TANECZNIK.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych o celach nie zarobkowych

(nie  działającym w celu osiągnięcia zysku) .

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Jedwabno.

4. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.

5. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość

prawną. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o

Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz

niniejszego statutu.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych

organizacji  o podobnych celach.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej

członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać

pracowników.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

9. Celem Stowarzyszenia jest :

a) wspieranie i promowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca  JEDWABNO

b) kultywowanie folkloru Warmii i Mazur

c) propagowanie amatorskiej twórczości i aktywności kulturalnej

d) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dziedzictwa kulturowego

e) promocja i budowanie marki lokalnych produktów.

f) prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i oświatowej

g) integracja i aktywizacja środowiska wiejskiego.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji

b) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie

pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń  i realizacji wspólnych

programów

c) udział w targach, pokazach, wystawach, jarmarkach, festynach oraz

konkursach

d) organizowanie wystaw, koncertów i innych wydarzeń promocyjnych i

kulturalnych

e) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i

środowisko lokalne,

f) gromadzenie funduszy na realizacje celów statutowych

g) podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi społeczności

lokalnej  oraz realizacji celów Stowarzyszenia

Rozdział III
Działalność pożytku publicznego

11.Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną  działalność pożytku publicznego w

zakresie:

1.działalność charytatywna

2.promocja i organizacja wolontariatu

3.działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

współpracy   między społeczeństwami

4.działalność na rzecz społeczności lokalnej

5.wypoczynek dzieci i młodzieży

 

 

12. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową pożytku publicznego w

zakresie:

1.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2.nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

3.wypoczynek dzieci i młodzieży

4.kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego

5.działalność na rzecz organizacji pozarządowych

6.sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby

bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,

w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy

zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji  zawodowej

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż

przedmiotów darowizny

 

 

ROZDZIAŁ  IV

CZŁONKOWIE- PRAWA I OBOWIĄZKI

13.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

14. Stowarzyszenie posiada członków :

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

15. Członkiem  zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

16.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie

uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

17.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

Stowarzyszenia.

18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie

uchwały Zarządu.

19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek

10 członków Stowarzyszenia.

21. Członkowie zwyczajni mają prawo :

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :

a) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c) regularnego opłacania składek członkowskich

23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych

władzach  Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie

zwyczajni.

24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

25. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

26. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd :

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu nie płacenia składek za okres 1 roku na pisemny wniosek trzech

członków  Stowarzyszenia,

- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

- śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

27. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali  listę założycielską dołączoną do

wniosku o rejestracji Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą

uprawomocnienia się  postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

 

ROZDZIAŁ  V

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

28. Władzami Stowarzyszenia są :

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna

29. Kadencja  wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich

wybór  odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,

30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

przy  obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym  Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)  z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,

b)  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

32.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w

ciągu  roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd  podaje

do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem

zebrania.

34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.

Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej

lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.

35. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą

większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

Głosowanie jest  jawne, chyba że ustawa lub statut przewidują inny tryb

głosowania.

36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

b) uchwalenie zmian statutu

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych

świadczeń na  rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

Stowarzyszenia  lub jego władze

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

l)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

majątku

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we

wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz

Stowarzyszenia.

37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na

zewnątrz.

38. Zarząd składa się z   5 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym

Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika dwóch członków Zarządu.

39. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

kwartał.

41. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

42. Do składania oświadczeń  w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub

Wiceprezes  oraz jeden członek Zarządu.

43. Kompetencje Zarządu:

realizacja celów Stowarzyszenia,

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

sporządzanie planów pracy i budżetu

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

44. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

45. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy

oraz  członka.

46. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej

jednak, niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

kontrolowanie działalności Zarządu,

składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków

prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz

zebrania Zarządu,

składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

48.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w

Zarządzie  Stowarzyszenia.

49.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec

członków  Zarządu.

50. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

51. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania

kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której

dokonują  pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie

można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

52. Do obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres zadań.

 

ROZDZIAŁ  VI

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE

 

53. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :

a) składek członkowskich

b) darowizn, spadków, zapisów

c) dotacji i ofiarności publicznej

d) dochodów ze zbiórek publicznych i imprez charytatywnych

e) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub

użytkowaniem  Stowarzyszenia

f) dotacji budżetowych i pozabudżetowych

g) odpłatnej działalności pożytku publicznego

h) innych wpływów

54.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie

Stowarzyszenia.

55.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

56.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia

podejmuje Zarząd.

57.Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na :

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywaniu ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

58.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń

woli   w szczególności w sprawach majątkowych upoważniony jest  Prezes  lub

Wiceprezes   oraz jeden członek Zarządu.

 

ROZDZIAŁ  VII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

59. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

60. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

61. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.